13/1/11

αχαχαχαχαχαχα!

-11888 εκεί; 
Μου δίνετε τον αριθμό του ''εκατόν εξήντα έξι''

(Μαρια Ποπ)