5/11/10

θέματα τονισμού

Οχι στην απόχη οχι και στην αποχή

(Margarita Maron)